MIKROJESLE

Kontakt Jana Carvová: 724 024 963

 

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby. Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

V zařízení se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním potřebám dítěte.

V mikrojeslích Čtyřlístek se o naše nejmenší pečlivě stará paní Jana Carvová.

 

Základní principy výchovy
– individuálně podporujeme u každého dítěte jeho rozvoj, zvídavost, tvořivost a snahu
po objevování a aktivitě;
– nepřetěžujeme dítě fyzicky ani psychicky (respektovat jeho potřeby, např. potřebu spánku,
odpočinku, relaxace atd.);
– vytváříme pevné základy pro postupné osamostatňování každého dítěte v oblasti
sebeobsluhy a socializace směřující k rozvoji jeho osobnosti;
– rozvíjíme řečové a komunikativní dovednosti;
– úzce spolupracujeme s rodinou a vytváříme podmínky pro zajištění organické provázanosti
režimu dne, péče i výchovy mezi pečující osobou a rodinou;
– rozvíjíme dítě ve všech oblastech a vhodně střídáme různé činnosti (pohybové, hudební,
výtvarné, pracovní, dramatické, literární atd.);
– vytváříme přívětivé klima (pohoda, klid, radost ze společně prožitého dne) a posilujeme
vzájemné vztahy mezi dětmi;
– pomáháme dětem, pokud to potřebují, ale především posilujeme důvěru dítěte v jeho
vlastní schopnosti;
– nastavujeme jednoduchá, ale pevná pravidla (společně s dětmi dbáme na jejich
dodržování).